logotyp

Kto może otrzymać kartę"Ełcką Kartę Rodziny 3+" mogą otrzymać członkowie ełckich rodzin wielodzietnych, (także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka). Karty przysługują rodzinom, mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia, w przypadku dzieci uczących się do ukończenia nauki w szkole, w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia.


Zgodnie z regulaminem nie pozostaje na utrzymaniu rodziców dziecko, które:

  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także w szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.