logotyp

Co zrobić aby otrzmać kartęWarunkiem otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny jest złożenie wniosku osobiście przez rodzica w:


Wydziale Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
19 - 300 Ełk
I piętro, pok. nr 15

w poniedziałki od 8.00 do 16.00

od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

Do wniosku dołączam 

Osoby zamieszkałe ale niezameldowane na terenie Miasta Ełku:
-  w przypadku rodzica lub opiekuna: ksero dowodu tożsamości oraz ksero pierwszej strony formularza PIT złożonego przez osobę ubiegającą się o wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+ w Urzędzie Skarbowym w Ełku, z której wynika, że urząd ten jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby, zawierającej urzędowe potwierdzenie jego złożenia (w postaci pieczęci potwierdzającej złożenie go w urzędzie skarbowym lub w postaci potwierdzenia elektronicznego złożenia) albo inny dokument, który potwierdza, że Urząd Skarbowy w Ełku jest właściwy do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tej osoby (np. zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy) albo inny dokument, który potwierdza, że dana osoba przebywa w Ełku z zamiarem stałego pobytu (np. wskazujący, że osoba ta jest zameldowana w Ełku, opłaca w Ełku podatek od nieruchomości albo ponosi koszty opłat za media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Ełku).
-  w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia: ksero skróconego odpisu aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej: ksero legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej oraz zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka –  ksero postanowienia sądu.
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka: oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Osoby zameldowane na terenie Miasta Ełku:
-  w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej: zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Karty mają ważność jednego roku kalendarzowgo od 1 stycznia do 31 grudnia. Wnioski o przedłużenie ważności Karty składać można nie wcześniej niż 2 miesiące przed końcem okresu ważności.

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku. Wydany zostanie Państwu wtórnik Karty.

Druk wniosku